​Ring og få et godt tilbud​​

Eller skriv her:

PERSONDATAPOLITIK

​Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi håndterer og behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.thomasskjoeth.dk (herefter Hjemmesiden) eller når vi indgår i et kunde- eller leverandørforhold med dig eller din arbejdsplads.

1. Hvem er vi?

​Når vi,

Skjøth Transport ApS

CVR.nr. 32 83 81 62

Håndværkervangen 11

5792 Årslev,

behandler personoplysninger om dig til brug for ovenstående formål, er vi ansvarlige for den behandling af personoplysninger, som finder sted. Hvis du har spørgsmål til indholdet af denne persondatapolitik eller til vores behandling af personoplysninger i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte os på

info@thomasskjoeth.dk eller 20 13 66 86.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvordan bruger vi dem?

​Vi indsamler personoplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser eller når vi indgår i et kunde- eller leverandørforhold med dig eller din arbejdsplads.

Vi indgår hovedsageligt i kunde- eller leverandørforhold med juridiske personer (virksomheder), der ikke som sådan er omfattet af reglerne om databeskyttelse. I forbindelse med levering af ydel-ser til eller køb af ydelser fra virksomheder, modtager vi dog i visse tilfælde personlige oplysnin-ger om medarbejdere, f.eks. en arbejdsmailadresse, et arbejdstelefonnummer eller lign.

Såfremt du benytter dig af vores kontaktformular, indsamler vi således oplysninger om navn, e-mail og telefonnummer. Hvor det er relevant vil vi ligeledes indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden, m.v.

Vi kan også lagre cookies din browser, når du besøger Hjemmesiden. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse mere herom i vores cookiepolitik, som kan findes ​her​.

Såfremt du benytter Hjemmesiden til at fremsende en ansøgning til os, vil vi behandle oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CV, uddannelsespapirer, certificeringer- og kvalifikatio-ner samt andre relevante personoplysninger, som du måtte inkludere i din ansøgning.

Vores primære formål med at indsamle ovennævnte personoplysninger er

  • at kunne levere vores ydelser og opfylde en eventuel aftale med dig eller din arbejds-plads,
  • at kunne drive vores virksomhed, herunder købe ydelser hos leverandører,
  • at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden,
  • at sikre, at Hjemmesiden fungerer optimalt og
  • at forbedre vores ydelser.

3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

I det omfang det er nødvendigt, deler vi dine oplysninger med forskellige kategorier af tredjepar-ter, herunder leverandører af IT-systemer og –support, udbydere af ydelser til brug for optimering af Hjemmesiden samt udbydere af mailsystemer. Disse leverandører behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instruktion, hvorfor vi, såfremt dette er relevant, indgår databehand-leraftaler med disse.

4. Hvor overfører vi dine personoplysninger til?

​For at kunne levere vores ydelser kan vi få brug for at overføre dine personoplysninger til lande uden for Danmark eller EU/EØS. Dette kan blandt andet være fordi, at udbyderne af vores IT-systemer anvender underleverandører fra disse lande.


Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt og at sikkerhedsniveauet er tilstrækkeligt i forhold til beskyttelse af dine personoplysninger, f.eks. ved at indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser.

​5. Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

​Ifølge gældende databeskyttelseslovgivning skal personoplysninger opbevares fortroligt og sikkert. Vi er således forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstalt-ninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.

De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsfor-pligtelser.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

​Hvis du er besøgende på Hjemmesiden, opbevarer vi de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, eller som du har indsendt til os, i en periode på 1 år fra dagen for dit besøg eller din henven-delse.

Hvis du har fremsendt en ansøgning til os, vil vi behandle denne i en periode på 6 måneder efter, at den pågældende stilling er besat, medmindre vi har indhentet dit samtykke til en længere behand-lingstid.

Hvis du er (medarbejder hos) en kunde af eller leverandør til os, vil vi behandle dine kontaktoplys-ninger, så længe disse er nødvendige for opfyldelse af kontrakten med hhv. kunden eller leveran-døren. Varigheden af denne behandling kan forlænges i tilfælde, hvor vi er retlige forpligtede til fortsat at behandle oplysninger.

Læs mere om behandlingstiden for cookies i vores cookiepolitik.

7. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger?

Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Disse rettigheder fremgår af nedenstående.

Ret til adgang

Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os om at forsyne dig med en kopi af disse oplysninger. Såfremt du beder om mange kopier af det samme materiale, vil vi være berettigede til at kræve betaling herfor.

Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangel-fulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning eller begrænsning

Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette dine personoplysninger eller begræn-se vores behandling af disse. Hvis du er berettiget til at kræve sletning eller begrænsning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning eller begrænsning.

Ret til dataportabilitet

Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysninger-ne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse

Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det om-fang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at klage

Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker, at påberåbe dig dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via info@thomasskjoeth.dk.

8. Ændringer til denne persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Vi opfordrer dig derfor til løbende at gen-nemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine per-sonoplysninger.

Senest opdateret juni 2021.

Kontakt os​

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Skjøth Transport ApS

​Håndværkervangen 11, 5792 Årslev

Telefon: 65 99 33 86 / 20 13 66 86

E-mail: info@thomasskjoeth.dk

CVR:

32838162